ODIN

The Online Database of Interlinear Text

 

List of documents and pages with Interlinear examples for Chinese, Hakka (hak)
(Alternate names and dialects for Chinese, Hakka are Hakka, Huizhou, Ning-Long, Tingzhou, Tonggu, Yuebei, Yue-Tai, Yuezhong, Yugui, Central Guangdong, Longnan, Meixian, Min-Ke, Northern Guangdong, Raoping, Taiwan Kejia, Hokka, Ke, Kechia, Kejia, Majiahua, Tu Guangdonghua, Xinminhua, Kehia, Kek, Khek, Hailu, Sanhsien, Hi-Lu, Hoilluk, Hoiluk, Shi Xien, Shigen, and Shixien)

URL #         Verified Raw xml

New!   Download ODIN data for this language resource here.

 

Notes: