ODIN

The Online Database of Interlinear Text

 

List of documents and pages with Interlinear examples for Bouyei (pcc)
(Alternate names and dialects for Bouyei are Qiannan, Qianxi, Qianzhong, Bouyei 1, Bouyei 2, Bouyei 3, Central Guizhou, Southern Guizhou, Western Guizhou, Bo-I, Bui, Buyei, Buyi, Buyui, Chung-Chia, Dioi, Giay, Pui, Pu-I, Pujai, Pu-Jui, Puyi, Puyoi, Shuihu, Tujia, Zhongjia, Nhang, P N, Tu-D, Bo-Y, Chang Ch, Chung Cha, Ci Chu, Dang, Giai, Giang, Nhaang, Niang, Nyang, Pau Thin, Pu-Nam, Sa, Trong Ggia, Tu-Dn, Xa Chung Ch, Yai, and Yay)

URL #         Verified Raw xml

New!   Download ODIN data for this language resource here.

 

Notes: